פרשת השבוע

טור של שריקי

פרשת מצורע

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת…". ישנם אנשים המודדים את מצבם הרוחני על פי השוואה לחבריהם, תוך התעלמות מן המדרגה הרוחנית הגבוה אליה יכולים היו להגיע, אילו אמצו את כל כוחותיהם.

קרא עוד »
טור של שריקי

והגדת לבניך…

קוראים יקרים, כתוב בהגדה: "והגדת לבנך…". אמרו חכמים שהמספר לילדיו את ניסי ה' ביציאת מצרים, גם אצלו מתחזקת הידיעה על ידי שתספר באזני בנך, הרי שאתה ובנך יחד "וידעתם כי אני ה'".

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת צו

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "זאת תורת העולה…". שואלים המפרשים, מדוע על חטאים שחוטא אדם במעשה באה קורבן חטאת, וקורבן העולה על הרהורי הלב? ויש להבין מדוע על עברה שבמחשבה מביאים עולה הנשרפת כליל, לעומת זאת על מעשי עברה מביאים חטאת אשר חלק ממנה אוכלים הכוהנים, היה צריך להיות ההיפך. אלא הקורבן בא ללמד את האדם מה התורה דורשת ממנו וכיצד עליו להתנהג בחיי היום יום. שונה הדרישה של התורה במה שנוגע למעשים ממה שנוגע למחשבות ולהרהורים

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת ויקרא

כתוב בפרשה: "ויקרא אל משה…". בעניין הקורבנות, בעבור מעשי אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה. ציווה הקב"ה כי כאשר יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפניו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות כנגד כלי המחשבה והתאווה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של האדם, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל כתוב בפרשה: "ששת ימים תעשה מלאכה…". מסבירים המפרשים שרק מי שמאמין באמונה שלמה כי הפרנסה מוקצבת לכל אחד מהשמיים, ואינה תלויה בכמות ההשתדלות

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת תצווה

כתוב בפרשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך…". מסבירים המפרשים: כשם שמנהיג בעל דרגה נמוכה לא יהיה כשיר להנהיג דור של בעלי דרגה גבוה ממנו, כך גם להיפך, אין המנהיג ראוי להיות עליהם לראש כאשר הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה משאר בני דורו.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת תרומה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם…". האדם העומל בלימוד תורה זקוק ל"סיעתא דשמיא", ודבר זה אינו תלוי ביגיעה בלבד, שכן יתכן שאפילו התייגע ויתאמץ "ישכחם היצר ויעברם מלבו". השכל של האדם מתחדד אך הוא אינו משתנה, אם רוצים לזכות לקניין תורה אמיתי, צריכים לתת מקום לבורא עולם.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת משפטים

"כל אלמנה ויתום לא תענון…". קוראים יקרים, אנו למדים שהאיסור לצער בני אדם אינו מדובר רק על אלמנה ויתום בלבד, אלא נאמר לפי כל איש ואיש. עד היכן מגיע הגדר של הצער ומה חומרת האיסור?

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת בא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "כי אני הכבדתי את לבו…". מפרשים רבים שאלו איך הקב"ה הכביד את לב פרעה, הרי בכך נטל ממנו את הבחירה לשלוח את בני ישראל מארצו?

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת וארא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אתותי ואת מופתי בארץ מצרים…". מסבירים המפרשים שיציאת מצרים היא היסוד והמפתח להבנת מעשי ה', הבריאה כולה נבראה אך ורק כדי להגביר כבוד ה' בעולם.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת מקץ

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם…". מסבירים המפרשים: סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם לכאורה שני עניינים נפרדים, מדוע אם כך כורך הפסוק את שניהם יחד?

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת וישב

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "וישב יעקב וגו'…". ביקש לישב בשלווה אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב… שואלים המפרשים וכי מה אכפת לו

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת ויצא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה…". שואלים מדוע התורה הזכירה את היציאה, הרי היה מספיק לומר וילך יעקב חרנה? ישנן שלוש אפשרויות ליציאת אדם ממקום: עיקר תכלית העקירה היא היציאה מן המקום. המטרה העיקרית היא להגיע אל המקום שאליו הוא הולך. גם היציאה וגם ההליכה אל מחוז חפצו חשובים לו במידה שווה.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת תולדות

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו…". שואלים המפרשים, איך יתכן שיצחק לא הכיר את עשיו והרי דרך חכמים שיודעים לעמוד על טיבו של אדם, וק"ו כשמדובר בבנו, ואף שכתוב "ותכהינה עיניו מראות". הרי בוודאי רבקה סיפרה לו על מעשיו הרעים.

קרא עוד »
טור של שריקי

פרשת חיי שרה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים…". שואלים המפרשים מה העניין שדיברו על יופייה הרי עיקר שבחה של שרה הוא מעשיה הטובים? שהרי יופי הוא מתנת האל ולא תלוי הוא באדם, ואילו מעשים טובים תלויים באדם.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת לך לך

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "לך לך מארצך…". אנחנו לומדים שכאשר אדם מחפש דבר מה וטורח עבורו ומשתוקק אליו, הדבר מתחבב בעיניו. אילו הדבר היה בא בהיסח הדעת ובלי תשוקה להשגתו, לא היה חביב בעיניו. מכאן יש ללמוד לעניין לימוד התורה. ירא שמיים המשתוקק מאוד להבין את אמיתות הדברים, ויגע ומשתדל להבינם, אז כשהדברים מתבררים לו ומבין אותם הם חביבים בעיניו מאוד. ידוע שדבר שעושה על האדם רושם הן שמחה והן עצב, נשארים חקוקים בזיכרונו של האדם לאורך זמן.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת נח

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו…". מסבירים המפרשים שיש דורשים זאת לשבח ויש דורשים זאת לגנאי. לנח היה כח גדול משכלו שהתגבר על טבעו, שהיה בדור של רשעים גמורים ולא למד ממעשיהם, ואומרים שלמרות זאת אם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב כלל.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת כי תצא

כתוב בפרשה: "כי תצא למלחמה על אויביך…". מסבירים המפרשים,האויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם הוא היצר הרע, מפני שאיתו צריך לנהל מאבק ומלחמה מתמדת ללא היסח הדעת.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת בלק

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו…". מסבירים המפרשים: זמן קצר אחרי שאמר בלעם בהתפעלות "ותהיי אחריתי כמוהו…", הלך ויעץ לבלק להחטיא את ישראל. כיצד ניתן להבין דבר זה? אומרים חכמים, כתוב: "שוב יום אחד לפני מתתך…". איך ידע האדם מתי הוא יום מותו? ישוב היום שמא ימות מחר, ונמצא שכל יום הוא בתשובה.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת חוקת

כתוב בפרשה: "אדם כי ימות באהל…". בכל מצב ובכל שעה חייב אדם ללמוד תורה, הן בעתות מצוקה ואף כאשר הזמן העומד לרשות האדם הוא מועט, יראה לנצל את הרגעים ללמוד תורה. "החפץ חיים": עצה טובה לניצול הזמן ללמוד תורה, ובדרך משל המשיל זאת לסוחר גדול שהיה טרוד במסחרו מבוקר עד ערב. מרוב טרדותיו לא היה לאיש זמן להתפלל בציבור, וכמו כן לא נותר לו הרבה זמן במשך היום והלילה לקביעת עתים לתורה.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת קרח

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויקהלו על משה ועל אהרון…". גם על דברים הפשוטים ביותר צריך אדם לעמול, כדי להחדירם אל ליבו, אם לא יעשה כן יישארו בתחום הידיעה בלבד, ורחוקים מהשפעה על מהלך חייו. דוגמא מוחשית אנו רואים, שכולנו יודעים ומאמינים בחיי העולם הבא וברוב טוב הצפון בו, ובמהלך החיים אין לידיעה הזו שליטה כלל על רבים מקרבנו.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת בהעלותך

קוראים יקרים, בפרשה מדובר על החצוצרות: "עֲשֵׂה לְךָ, שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה, תַּעֲשֶׂה אֹתָם". חצוצרות זה מלשון צורות, הן נותנות צורה לדברים. ידוע מהמגיד ממזריט'ש, שחצוצרות זה חצאי צורות. כל יהודי זה כאילו חצי צורה וצריך לחבר אותו לחצי השני של הצורה, למצוא את ההשלמה שלו עם עוד אחד. אנו קוראים בפרשה שעם ישראל חונה כעם, כגוף אחד, כאיש אחד, וכן גם בנסיעה. עם ישראל אין לו תנועה, אם אין בו צורה אחת מסודרת. כמו מכונית שיכולה לנסוע רק כאשר כל החלקים מחוברים זה לזה. בשפת הקבלה, תנועה מדברת על גילוי של אור חכמה.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת נשא

קוראים יקרים, פעם סיפרו לראש ממשלה אחד, שבבית משוגעים נמצא משוגע שנראה בדיוק כמותו. אותו ראש ממשלה לא האמין ונסע לשם. ברגע שנכנס ניגש אליו אותו משוגע ואמר לו: מי אתה? ענה לו: ראש הממשלה, ענה לו המשוגע לא! אני ראש הממשלה, התווכחו בניהם עד שכמעט הרימו ידיים אחד על השני והיו מוכרחים להוציא אחד מן הבניין, עד היום לא יודעים איזה מראש הממשלה הוציאו…

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת במדבר

חג השבועות הוא יום אחד בלבד, משום שחג השבועות הוא יום מרוכז בקדושת קבלת התורה. פרשת במדבר חלה תמיד לפני חג השבועות, וכתוב: "ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת…". ניתן להבחין בארבעה קשרים בין פרשת במדבר לחג השבועות, שהוא חג מתן תורה.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת קדושים

"ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל…". מסבירים המפרשים: שני השעירים מובאים ביום הכפורים לבית המקדש, שניהם שווים במראה, בקומה,

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת השבוע – פרשת פיקודי

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "אלה פיקודי המשכן משכן העדות…". כלל ראשון בדרכי המלחמה: דע את האויב. לפני מלחמה אדם צריך להכיר את אויבו ולדעת מהם תכסיסיו, כדי לחשב את ההגנה והשמירה ממנו. אף במלחמת היצר, חייבים קודם כל לגלות את תכסיסיו וכלי מלחמתו, וכך אדם ידע כיצד לנהוג כשהיצר הרע שם בפניו מכשול. ואם לא ידע שאלו תכסיסי יצר הרע, לא ידע להיזהר ממנו.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת ויקהל

"ששת ימים תעשה מלאכה…", מסבירים המפרשים שרק מי שמאמין באמונה שלמה כי הפרנסה מוקצבת לכל אחד מהשמיים, ואינה תלויה בכמות ההשתדלות של האדם, יכול הוא לנוח בשלווה בשבת.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת תצווה

כתוב בפרשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך…". מסבירים המפרשים: כשם שמנהיג בעל דרגה נמוכה לא יכשר להנהיג דור של בעלי דרגה גבוה ממנו, כך גם להיפך, אין המנהיג ראוי להיות עליהם לראש כאשר הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה משאר בני דורו.

קרא עוד »
harav_shriki

פרשת תרומה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם…". האדם העומל בלימוד תורה זקוק ל"סיעתא דשמיא", ודבר זה אינו תלוי ביגיעה בלבד, שכן יתכן שאפילו התייגע ויתאמץ, "ישכחם היצר ויעברם מלבו". השכל של האדם מתחדד אך הוא אינו משתנה, אם רוצים לזכות לקניין תורה אמיתי, צריכים לתת מקום לבורא עולם.

קרא עוד »

פרשת משפטים

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם…". רש"י מגלה כאן את ההבדל בין משפטי אומות העולם לבין משפטי התורה. משפטי האומות מיוסדים על הסכמת בני אדם, המושפעים מהזמן ומהמקום שבו הם נמצאים, וכן מתנאי החיים של הציבור הכפוף לחוקים שלהם. חוקיהם אינם כפופים ומחויבים לדבר מסוים, ולכן קורה שלעיתים החוקים משתנים, ולכן משפטיהם וחוקיהם הינם חסרי עקביות ומלא סתירות. פרשת השבוע מאת: הרב יגאל שריקי

קרא עוד »