ראשי / טורים / פרשת השבוע (דף 5)

פרשת השבוע

פרשת השבוע – פרשת קדושים

"ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל...". מסבירים המפרשים: שני השעירים מובאים ביום הכפורים לבית המקדש, שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים, ולקיחתן כאחד. והנה בא הכהן הגדול מטיל גורל, שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, מכאן ואילך נפרדות דרכיהם, השעיר אשר עלה עליו הגורל לה', עולה לקורבן, שוחטים אותו בקדושה ובטהרה, הדם הניגר ממנו נאסף לתוך כלי ומובא אל תוך קדשי הקדשים, שם מזים אותו בין הבדים, על הפרוכת, על מזבח הזהב, הבשר ופרשו נשרפים באש מחוץ למחנה במקום טהור.

קרא עוד

פרשת מצורע

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ואם דל הוא ואין ידו משגת...". ישנם אנשים המודדים את מצבם הרוחני על פי השוואה לחבריהם, תוך התעלמות מן המדרגה הרוחנית הגבוה אליה יכולים היו להגיע, אילו אמצו את כל כוחותיהם.

קרא עוד

והגדת לבניך…

קוראים יקרים, כתוב בהגדה: "והגדת לבנך...". אמרו חכמים שהמספר לילדיו את ניסי ה' ביציאת מצרים, גם אצלו מתחזקת הידיעה על ידי שתספר באזני בנך, הרי שאתה ובנך יחד "וידעתם כי אני ה'".

קרא עוד

פרשת צו

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "זאת תורת העולה...". שואלים המפרשים, מדוע על חטאים שחוטא אדם במעשה באה קורבן חטאת, וקורבן העולה על הרהורי הלב? ויש להבין מדוע על עברה שבמחשבה מביאים עולה הנשרפת כליל, לעומת זאת על מעשי עברה מביאים חטאת אשר חלק ממנה אוכלים הכוהנים, היה צריך להיות ההיפך. אלא הקורבן בא ללמד את האדם מה התורה דורשת ממנו וכיצד עליו להתנהג בחיי היום יום. שונה הדרישה של התורה במה שנוגע למעשים ממה שנוגע למחשבות ולהרהורים

קרא עוד

פרשת ויקרא

כתוב בפרשה: "ויקרא אל משה...". בעניין הקורבנות, בעבור מעשי אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה. ציווה הקב"ה כי כאשר יחטא ויביא קרבן יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפניו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות כנגד כלי המחשבה והתאווה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של האדם, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו.

קרא עוד

פרשת ויקהל

פרשת ויקהל כתוב בפרשה: "ששת ימים תעשה מלאכה…". מסבירים המפרשים שרק מי שמאמין באמונה שלמה כי הפרנסה מוקצבת לכל אחד מהשמיים, ואינה תלויה בכמות ההשתדלות של האדם, יכול הוא לנוח בשלווה בשבת. לעומת זאת, מי שחושב שההצלחה תלויה בריבוי ההתעסקות במלאכה, הוא בוודאי מוטרד כל הזמן מן המחשבה שחיוב שמירת השבת מצמצם את אפשרויותיו לעסוק בפרנסה, לאדם כזה קשה מאוד …

קרא עוד

פרשת כי תשא

כתוב בפרשה: "בני ובין בני ישראל אות היא לעולם...". החפץ חיים המחיש במשל: כל אדם שיש לו חנות או בית מלאכה קובע שלט מעל דלת חנותו או בית מלאכתו, ובשלט זה הפונה לרשות הרבים, כתוב באותיות גדולות מהו בית המלאכה. שלט זה גם בא להגיד שבית מלאכה זה עדיין חי וקיים, וגם אם יסע ליום או יומיים השלט עדיין מעיד שהמקום קיים. אך אם יוסר השלט מעל העסק, הרי מעיד הדבר שבעל העסק העתיק משכנו למקום אחר, או סגר את העסק.

קרא עוד

פרשת תצווה

כתוב בפרשה: "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך...". מסבירים המפרשים: כשם שמנהיג בעל דרגה נמוכה לא יהיה כשיר להנהיג דור של בעלי דרגה גבוה ממנו, כך גם להיפך, אין המנהיג ראוי להיות עליהם לראש כאשר הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה משאר בני דורו.

קרא עוד

פרשת תרומה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם...". האדם העומל בלימוד תורה זקוק ל"סיעתא דשמיא", ודבר זה אינו תלוי ביגיעה בלבד, שכן יתכן שאפילו התייגע ויתאמץ "ישכחם היצר ויעברם מלבו". השכל של האדם מתחדד אך הוא אינו משתנה, אם רוצים לזכות לקניין תורה אמיתי, צריכים לתת מקום לבורא עולם.

קרא עוד

פרשת משפטים

"כל אלמנה ויתום לא תענון...". קוראים יקרים, אנו למדים שהאיסור לצער בני אדם אינו מדובר רק על אלמנה ויתום בלבד, אלא נאמר לפי כל איש ואיש. עד היכן מגיע הגדר של הצער ומה חומרת האיסור?

קרא עוד